Information Officer


                                                                                                  नेपाल सरकार
                                                                                              कृषि विकास मन्त्रालय
                                                                                                     कृषि विभाग
                                                                                          फलफूल विकास निर्देशालय
                                                                                                   वागवानी केन्द्र, 
                                                                                                 फाप्लु, सोलुखुम्वु
 
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजानिक सरोकारको सूचना माग्ने वा पाउने संवैधानिक हक र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजानिक निकायमा रहेको सूचनामा पँहुच हुने कानुनी प्रचलनका लागी यस निकायमा निम्न अनुसार सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।  
 
नाम : बालकुमारी राई
पद : प्राविधिक सहायक
टेलिफोन नं. ०३८– ५२०११६
मोवाईल नं. ९८४२१०९०६८

इमेल :

Office : bagbaniphaplu@gmail.com